BRANDSKYDD

Vi hjälper dig med allt inom förebyggande brandskydd

Montering räddningsstege

Underhåll rökluckor

SERVICE

Att se över och underhålla sitt brandskydd regelbundet är viktigt för att försäkra sig om kvalitén och säkerheten. Vi utför service av alla brandredskap, utrymnings- och säkerhetsprodukter samt sköter underhåll av brandlarmanläggningar, utrymnings- och inbrottslarm, utrymningsvägar, rökluckor, brandtätning, branddörrar, armaturer, brandposter och annan utrustning.

Tecknar ni serviceavtal med oss kommer utbildad servicetekniker och ser över ert skydd samt hjälper er åtgärda eventuella fel och brister. Vi utför månadsprov, kvartalsprov och årlig service enligt SBF 110.

 

Fungerar rökluckorna?

Minst en gång per år ska era rökluckors funktion kontrolleras enligt SS883007:2015 och SVEBRAs riktlinjer. Rökgaserna vid en brand är mycket farliga och därför måste brandgasventilationen fungera optimalt för att minimera röken i byggnaden. Vi kontrollerar detta och utför de eventuella reparationer som behövs samt upprättar ett serviceprotokoll.

Fungerar brandtätningen?

Brandcellsgränser och branddörrar ska kontrolleras regelbundet. Vi utför detta årligen eller vid säkerhetskontroller samt vid ombyggnationer. Att kunna stänga inne branden avgör hur branden utvecklas och kan hindra att den sprider sig ovanför innertak, i ventilation eller kabelstråk.

Fungerar hänvisnings- och ledljusarmaturen?

Det är viktigt att få en säker och effektiv utrymning även vid strömavbrott varpå en fungerande nödbelysning är ett krav. Vår rekommendation är att ni ser över era armaturer en gång i månaden samt att en årlig kontroll genomförs av en servicetekniker. Serviceteknikern låter armaturen lysa på batterikraft i minst en timme för att försäkra sig att den fungerar som den ska. Lysröret, som har ca 1 års livslängd, byts också ut samt batteriet om det behövs. Batteriet bör bytas inom 5 år från det att armaturen togs i bruk.

I vårt sortiment finns självtestande armaturer. De kontrollerar funktionen på sig själva efter ett regelbundet schema. Ljud eller ljus indikerar eventuella fel.